Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ຫນ້າທີ່
ຫນ້າທີ່ PDF Print E-mail
Sunday, 08 July 2012 15:30

3.1 ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ​ແລະ ມະຕິ​ຕົກລົງ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳ​ສັ່ງ ​ແລະ ​ແຈ້ງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ​ ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ວາງ​ອອກ;

3.2. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ​ຫັນ​ເອົາ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ, ນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ ​ແລະ ມະຕິ​ຕົກລົງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ, ຂອງ ​ກະຊວງ ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມາ​ເປັນແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ, ແຜນ​ງານ ​ແລະ ໂຄງການ​ລະອຽດ​ຂອງ​ຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ ​ແລະ ປະກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ;

3.3. ສ້າງລະບຽບການ, ສ້າງຄູ່​ມື ແລະ ບົດແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍ ລິຫານ ຂອງ ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວ ສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

3.4 ສັງລວມ, ເກັບຮັກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິ​ເຄາ​ະ, ປຸງ​ແຕ່ງ​, ຢັ້ງຢືນຄວາມ​ຖຶກຕ້ອງ, ​​ແລກ​ປ່ຽນ ​ແລະ ບໍລິ ການ ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖີຕິຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

3.5 ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖີຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

3.6 ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖີຕິ  ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ລະປະເພດເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນເອກະສານ, ຮູບພາບ,​ ເສັ້ນສະແດງ, ຕົວເລກ, ພາບຖ່າຍ, ແຜນທີ່, ຂອງແຕ່ລະເຂດ, ໃຫ້ທັນສະໃໝ, ໄດ້ມາດຖານ, ມີຄຸນນະພາບ, ຊັດເຈນ ແລະ ສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ແລກປຽນ, ເຜີຍແພ ແລະ ນໍາໃຊ້;

3.7 ແປພາຍຖ່າຍ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

3.8 ສ້າງຫໍສະໝຸດກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເປັນລະບົບ ເອເລັກໂຕຼນິກ;

3.9 ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖີຕິ  ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖີ່ນທັງພາຍໃນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ;

3.10 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະ ບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວ ສານ  ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

3.11 ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິ​ງປັບປຸງ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ສູນ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ກຳນົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງງານ, ສ້າງ​ແຜນການ​ບຳລຸງ, ກໍ່ ສ້າງ, ສັບ​ຊ້ອນ​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ບົດບາດ​    ຍິງ-ຊາຍ, ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ວິ​ໄນ​ຕໍ່​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງ​ສູນ, ໂດຍ​ປະສານ​ສົມ ທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງຕາມ​ລະບຽບ​ທີ່​ກຳນົດ;

3.12 ຕິດຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ, ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ ສູນ ​ເພື່ອ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ປາກົດການ​ລະ​ເມີດ​ມະຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ, ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລັດ;

3.13 ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຊີ້​ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດກາ​ນ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ ​ແຜນ​ງານ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ວຽກ​ງານການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່​ວາງ​ອອກ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;

3.14 ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ທັງ​ພາຍ​ໃນ, ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຂົນຂວາຍ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ-ວິຊາ​ການ ​ແລະ ທຶນຮອນ​ ເຂົ້າ​​ໃນ​ວຽກ​ງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ​ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ;

3.15 ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ, ຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງສູນ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບ​ສັງ​ລວມການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ຂອງສູນ ຕໍ່​ຄະນະ​ນຳ ​ກະຊວງ ​ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;

3.16 ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດ​ໝາຍ, ລະບຽບ​ການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະນະນຳ ​ກະຊວງ.

.

Last Updated on Tuesday, 09 January 2018 10:59