Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ການນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໂປຼແກຣມ GIS ແລະ Geo network ເຂົ້າໃນການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ
ການນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໂປຼແກຣມ GIS ແລະ Geo network ເຂົ້າໃນການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ PDF Print E-mail
Written by ທ້າວ ສຸກວິໄຊ ພຸດທະວົງ   
Friday, 05 May 2017 14:27

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 7 ເມສາ 2017 ຜ່ານມານີ້ ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໂປຼແກຣມ GIS ແລະ Geo network ເຂົ້າໃນການສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາ ການພາຍໃນບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ທີ່ຂື້ນກັບ ກຊສ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບູນຕຽງ ຊະນະຊົນ ຫົວໜ້າ ສຸນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມີພະນັກງານເຂົ້າ ຮ່ວມ ທັງໝົດ 17 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ ແລະ ຄູຝຶກ 6 ທ່ານ.

 

ໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,  ສຂຊສ ຍັງເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະ ກົມ, ກອງ, ຫ້ອງການ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກນິກໃນການສັງລວມ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ການນຳໃຊ້ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານວິຊາການ ສຂຊສ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເປິດບັ້ນຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັຼກໂນໂລຢີ (GIS) ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ທາງດ້ານພູມສາດເຂົ້າສູ່ລະບົບແຜນທີ່, ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນ ກຊສ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ເປັນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ປະສານງານໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານລະຫວ່າງ ກົມ, ກອງ, ຫ້ອງການ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ໃຫ້ເຂົ້າ ເຖິງຂໍ້ມູນຂອງກັນ ແລະ ກັນໄດ້.

ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນ ແລະ ແນະນຳຕໍ່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ ຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນທີ່ ເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈບົດຮຽນນີ້ທີ່ບັນດາຄູຝຶກໄດ້ຖ່າຍທອດໄປ ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄປສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງສົ່ງໃຫ້ ສຂຊສ ສັງລວມ ແລະ ແຊຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນ ເປັນເຄືອຂ່າຍກັນໃນການປະສານສົບທົບວຽກງານໃນແຕ່ລະດ້ານໃນຕໍ່ໜ້າ (GIS) ແມ່ນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນ ກຊສ ຂໍ້ມູນຫຼັກໆແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ.


Last Updated on Friday, 05 May 2017 15:11