Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພະແນກ ສັງລວມ
ພະແນກ ສັງລວມ PDF Print E-mail
Monday, 27 May 2013 11:17

ວ່າງ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ-ແຜນການ


ທ່ານ ແກ້ວປະດິດ ສົມບັດ

ຮອງພະແນກ


ຂະແໜງບໍລິຫານ-ເລຂານຸການ ຂະແໜງແຜນການ-ສັງລວມ
ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພິທີການ

ທ່ານ ວຽງສຸກ ຫຼ້າສຸກັນ

ວິຊາການ

ວ່າງ

ວິຊາການ

ເກດສະໜາ ບົວພາວົງ

ວິຊາການ


ສຸດສາຍໃຈ ວິໄລສານ

ວິຊາການ

ຄຳສົດ ພັນທະວົງ

ອາສາສະໝັກ

ສີສົມພອນ ພູເຮືອງຫົງ

ວິຊາການ

ທ່ານ ທະນູສິນ ສານທະຈັກ

ວິຊາການ

ທ່ານ ທອງວັນ ປັນຍາວົງ

ອາສາສະໝັກ  

 

 

 

 

 


ອານຸລິນ ຈັນທະລາດ

ອາສາສະໝັກ

ທ່ານ ສີທົນ ປາງປະເສີດ

ອາສາສະໝັກ

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 13:31